برگزاری نمایشگاه دستاوردهای واحدهای فناور در مرکز بین المللی رشد قشم

مرکز بین المللی رشد قشم اقدام به برگزاری نمایشگاه دائمی دستاوردهای واحدهای فناور مستقر در مرکز نمود