تشکیل هیأت امنای مرکز بین‌المللی رشد قشم پس از 11 سال

مرکز بین‌المللی رشد قشم تنها مرکز رشدی است که دارای هیأت امنای مستقل می‌باشد که مرکز بین‌المللی رشد قشم پس از ۱۱سال به این مهم دست یافت.