بازدید دکتر پیری و دکتر رضایی از مرکز بین‌المللی رشد قشم و آزمایشگاه‌ها