جلسه معارفه واحدهای آموزشی فناور مستقر در مرکز با رابطین آموزش و پرورش و پژوهش سرای جوان قشم با سخنرانی فرماندار محترم جزیره قشم

جلسه معارفه واحدهای آموزشی فناور مستقر در مرکز رشد واحدهای فناوری با رویکرد فعالیت بین المللی، آریانا بادپر قشم و انجمن برنامه نویسان جوان فرنیا قشم با رابطین محترم آموزش و پرورش و پژوهش‌سرای جوان قشم با حضور و سخنرانی فرماندار محترم جزیره قشم