خدمات پشتیبانی

ردیفنوع خدمات تصویر
1خدمات اسکان 
2واگذاری تجهیزات اداری به واحدها 
3خدمات اداری(منشي‌گري، نمابر، نشر و تکثیر،نظافت مستمر..) 
4زمینه سازی ایجاد وبگاه بعنوان منبع اطلاع رسانی جداگانه برای واحدها 
5واگذاری پست الكترونيك به واحدها 
6کمک در بازارسازی و بازاریابی 
7اختصاص بخشی از سایت مرکز رشد برای معرفی دستاوردها به واحدها 
8هماهنگی برای شرکت واحدها در نمایشگاه‌های داخلی/ بین المللی بصورت جمعی یا انفرادی 
9ايجاد نمايشگاه مجازي و معرفی دستاوردها واحدها 
10ايجاد فن‌بازار و نمايشگاه دائمي ومعرفی دستاوردها واحدها 
11ارائه خدمات منجر به توسعه صادرات محصولات واحدها 
12خدمات اطلاع رساني (خبرنامه، نشریات، چاپ کتب) 
13خدمات حفظ مالکيت فکري 
14خدمات فروش دانش فنی واحدهامنجرشده به قرارداد 
15کمک به واحد برای تدارک و راه اندازی امکانات آزمایشگاهی وکارگاهی در دفترخود 
16معرفی واحدها برای استفاده ازامکانات آزمایشگاهی و کارگاهی دانشگاه ها، خدمات تخصصي مشاوره فني