تسهیلات مالی(معافیت مالیاتی)

استقرار در مراکز رشد شامل 20 سال معافیت مالیلتی است.