خدمات مشاوره ای

تورج امانی

تورج امانی

مشاور در امور نمایشگاهی شرکت نیک ستون قشم

مهدی پورهادی کیکاسری

مهدی پورهادی کیکاسری

مشاور در امور مالی و اعتباری شرکت نیک ستون قشم

شهروز آبراری

شهروز آبراری

مشاور در امور ساختار سازمانی و تشکیلات شرکت نیک ستون قشم

حسین حیدری بکاولی

حسین حیدری بکاولی

مشاور ئر امور بازاریابی و تجاری سازی شرکت نیک ستون قشم

مهدی پورهادی کیکاسری

مهدی پورهادی کیکاسری

مشاور در امور مالی و اعتباری شرکت مشاوران پایدار زیست قشم

کاظم قربانی

کاظم قربانی

مشاور در امور گمرکی و واردات واحد فناور کارونا

مهدی پورهادی کیکاسری

مهدی پورهادی کیکاسری

مشاور در امور مالی و اعتباری شرکت واحد فناور کارونا

مهدی پورهادی کیکاسری

مهدی پورهادی کیکاسری

مشاور در امور مالی و اعتباری شرکت مسن انرژی قشم

تورج امانی

تورج امانی

مشاور در امور نمایشگاهی شرکت مسن انرژی قشم

سمیه کوچکی

سمیه کوچکی

مشاور در امور آزمایشگاهی شرکت مشاوران پایدار زیست قشم

محمد جوادیان زاده

محمد جوادیان زاده

مشاور در امور حقوقی قراردادها شرکت مشاوران پایدار زیست قشم

شهروز آبراری

شهروز آبراری

مشاور در امور ساختار سازمانی و تشکیلات شرکت پردیس پاسارگاد قشم

سمیه کوچکی

سمیه کوچکی

مشاور در امور آزمایشگاهی شرکت سلامت گیاه دریا قشم

کاظم قربانی

کاظم قربانی

مشاور در امور گمرکی و صادرات شرکت سلامت گیاه دریا قشم

مهدی پورهادی کیکاسری

مهدی پورهادی کیکاسری

مشاور در امور مالی و اعتباری شرکت سلامت گیاه دریا قشم

حسین حیدری بکاولی

حسین حیدری بکاولی

مشاور در امور بازاریابی و تجاری سازی واحد فناور کارونا

شهروز آبراری

شهروز آبراری

مشاور در امور ساختار سازمانی و تشکیلات واحد فناور کارونا

شهروز آبراری

شهروز آبراری

مشاور در امور ساختار سازمانی و تشکیلات شرکت آرمان حامی قشم

محمد جوادیان زاده

محمد جوادیان زاده

مشاور در امور حقوقی و قراردادها شرکت آرمان حامی قشم

مهدی پورهادی کیکاسری

مهدی پورهادی کیکاسری

مشاور در امور مالی و اعتباری شرکت آرمان حامی قشم

سعید بنی عامریان

سعید بنی عامریان

مشاور در امور بازاریابی و تجاری سازی شرکت بنافا قشم

شهروز آبراری

شهروز آبراری

مشاور در امور ساختار سازمانی و تشکیلات شرکت بنافا قشم

مهدی پورهادی کیکاسری

مهدی پورهادی کیکاسری

مشاور در امور مالی و اعتباری شرکت بنافا قشم