خدمات آزمایشگاهی

ردیفنوع خدمات تصویر
1آزمایشگاه تخصصی تشخیص حلال 
2مواد اولیه غذایی و آرایشی بهداشتی 
3آرایشی و بهداشتی 
4میکروبیولوژی 
5اندازه گیری اسیدهای چرب و استرول های گیاهی 
6شناسایی محصولات ترا ریخته 
7بسته بندی مواد غذایی-فلزی 
8برق و الکترونیک 
9دارو و مکمل های غذایی و دارویی 
10سم شناسی (مایکوتوکسین) 
11سم شناسی (باقیمانده سموم ) 
12سم شناسی (فلزات سنگین) 
13آزمایشگاه صنایع غذایی و آشامیدنی