دستورالعمل ها

ردیفعنوان دستوالعمل‌هاالصاق دستورالعمل‌ها
1اساسنامهدانلود
2برنامه سالانه مرکزدانلود
3آیین نامه شورای فناوری مرکز رشددانلود
4آیین نامه کمیته های ذیل مرکز رشددانلود
5آیین نامه پذیرش واحدهای فناوردانلود
6آیین نامه نحوه حمایت مالیدانلود
7آیین نامه نحوه حمایت خدمات پشتیبانیدانلود
8آيين نامه نظارت و ارزیابی دوره رشد مقدماتیدانلود
9آيين نامه نظارت و ارزیابی دوره رشددانلود
10آيين نامه نظارت و ارزیابی ستاد مرکزدانلود
11آیین نامه نحوه حمایت های مرکز از واحدها پس از خروجدانلود
12آيين نامه خروجدانلود
13دستورالعمل استفاده از نام، نشان و آرم(رویالتی)دانلود
14دستورالعمل آموزشدانلود
15دستورالعمل ارائه خدمات آموزشیدانلود
16دستورالعمل بایگانی اسناددانلود
17دستورالعمل بایگانی کتابخانهدانلود
18دستورالعمل برگزاری جلساتدانلود
19دستورالعمل صورتحساب برگزاری جلساتدانلود
20دستورالعمل تنخواهدانلود
21دستورالعمل بازپرداخت تسهیلات مالیدانلود
22دستورالعمل کدگذاریدانلود
23ساختار سازمانیدانلود