شرکت های دانش بنیان

  • شرکت‌های تولیدکننده‌ی کالاها و خدمات دانش‌بنیان: شرکت‌هایی که حداقل 50درصد از درآمد یک سال مالی گذشته‌ی آن‌ها از محل(فروش کالاها/خدمات دانش‌بنیان)، (فروش دانش فنی، فناوری و طراحی مرتبط با فهرست کالاها/خدمات دانش‌بنیان) یا (خدمات تخصصی نصب، نگهداری و تعمیر تخصصی مرتبط با کالاها/خدمات دانش‌بنیان تولید شده‌ی همان شرکت) حاصل شود.

  • شرکت‌های نوپا: شرکت‌هایی که در زمینه‌ی ساخت و ارائه‌ی(کالاها/خدمات دانش‌بنیان حداقل در حد نمونه‌ی آزمایشگاهی(با قابلیت بررسی فنی و با هدف تولید و فروش)) فعالیت می‌کنند؛ حداکثر 3 سال از زمان تأسیس آن‌ها گذشته است؛ و حداقل 2 نفر نیروی انسانی پاره‌وقت دارند که حداقل 1 نفر از آن‌ها، در حوزه‌ی کالاها و خدمات دانش‌بنیان شرکت متخصص است.

  • شرکت‌های صنعتی دارای فعالیت دانش‌بنیان: شرکت‎‌‌‌هایی که یکی از این 3 شرط را برآورده کنند: (1) درآمد شرکت در یک سال مالی گذشته از محل فروش کالاها و خدمات دانش بنیان، حداقل 3000 میلیون ریال و هم‌زمان بیش از 10 درصد از درآمد یک سال مالی گذشته‌‌ی شرکت باشد. (2) حداقل 50 درصد از درآمد یک سال مالی گذشته‌ی شرکت از محل فروش کالاها و خدمات با استفاده از تجهیزات یا فرآیندهای دانش‌بنیان باشد. (3) شرکت در حوزه‌ی ساخت تجهیزات یا فرآیندهای دانش‌بنیان حداقل در حد نمونه‌ی آزمایشگاهی فعالیت کند که قصد دارد با استفاده از آن به تولید کالاها و خدمات بپردازد.