اهداف

 • جذب نیروهای متخصص بومی
 • جذب شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان
 • افزايش كارايي و اثر بخشي تحقيقات كاربردي
 • افزايش سهم واحدهای فناور در ایجاد ارزش افزوده و فعاليتهاي اقتصادي در راستای اقتصاد مقاومتی
 • توسعه و تعميق ارتباط واحدهاي صنعتی و اجرايي با مرکز بین‌المللی رشد قشم
 • تنوع بخشی به منابع مالی مرکز بین‌المللی رشد قشم از طریق فعاليت هاي دانش محور و فناورانه
 • ارتقای توان رقابتی و پاسخگویی مرکز بین‌المللی رشد قشم بر اساس تقاضا محوری
 • توسعه مشاركت و همكاري هدفمند میان توانمندي هاي علمي و فناوري مرکز بین‌المللی رشد قشم با سازمانها و ساير دستگاه هاي اجرايي دولتي و بخش خصوصي
 • ارتقاي مستمر اثر بخشي و كارآيي اداري و فرایندهای اجرايي مرکز بین‌المللی رشد قشم
 • تنوع بخشي به منابع مالي و اعتبارات مورد نياز مرکز بین‌المللی رشد قشم
 • ايفاي نقش موثر در سياست گذاري هاي كلان توسعه فناوري
 • افزايش مستمر توان رقابتي مرکز بین‌المللی رشد قشم از طريق ارتقای کمی و کیفی خدمات پشتيباني عمومي و تخصصي با ارزش افزوده بالا