حمایت های دانش بنیانی

  • قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات در سال 1389 مصوب شد. به مناسبت نام سال نوآوری و شکوفایی که از سوی مقام معظم رهبری نام‌گذاری شده بود، تأسیس صندوقی با همین نام به تصویب رسید.
  • براساس این قانون، سرمایه‌ی اولیه‌ی صندوق 3000 میلیارد تومان است و 5/0 درصد از بودجه‌ی عمومی سالیانه‌ی کشور نیز باد هر سال به این صندوق تخصیص یابد.
  • در سال 1391 اساسنامه‌ی صندوق به تأیید شورای نگهبان رسید، دولت وقت آئین‌نامه‌ی اجرایی آن را مصوب کرد و صندوق نوآوری و شکوفایی ایجاد شد.
  • صندوق نوآوری و شکوفایی از نظر حقوقی مستقل است و به وزارت‌خانه‌ها، دستگاه‌ها و سازمان‌های کشور(از جمله وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری) وابستگی ندارد.
  • در بهمن 1392، مدیریت جدید صندوق منصوب شده و شروع به کار کرد. رئیس جدید صندوق با پیشنهاد مشترک معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری و وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، با تصویب هیئت امنا و با حکم رئیس محترم جمهور منصوب شد.
  • در پایان سال 1392 صندوق نوآوری و شکوفایی، سازمانی متشکل از 15 نفر نیروی انسانی بود که بدون ساختمان مستقل برای استقرار نیروها و تنها با 25 میلیارد تومان سرمایه‌ی تأدیه شده و صرفاً یک آئین‌نامه و یک دستورالعمل فعالیت می‌کرد. از این رو، تا آن زمان هیچ تسهیلاتی به شرکت‌های دانش‌بنیان پرداخت نشده بود.
  • پس از شروع به کار مدیریت جدید صندوق و تخصیص بخشی از سرمایه، صندوق فعالیت جدی خود را آغاز کرد. تاکنون حدود 1100 طرح دانش‌بنیان در صندوق مصوب شده و از تسهیلات صندوق استفاده کرده‌ند. همچنین تاکنون بیش از 30 دستوالعمل و آئین‌نامه مصوب هیئت امنای صندوق شده است.