ایده پردازان سرزمین قشم


این شرکت با تمرکز بر دو ایده ی فن‌آورانه ی مرتبط با شوری‌زدایی آب دریا فعالیت تحقیق و توسعه ی خود را آغاز کرد. پس از کسب دانش فنی موفق به ساخت 10 ماده ی آنتی اسکالانت(ضد رسوب) گردید و پس از تست استاتیکی ده ماده ی تولیدی، سه نمونه با عملکرد بیشتر جهت تست دینامیکی انتخاب گردید. پس ازانجام تست دینامیکی مشخص شد که ماده های QIM1 و QIM2 عملکردی مشابه (و در مقاطعی بهتر) از نمونه ی خارجی داشته و با تولید این ماده در داخل کشور میتوان به اشتغالزایی و جلوگیری از خروج ارز کمک کرد. اعضا این شرکت در حال حاضر بعنوان کمیته ی علمی تدوین استاندارد ملی آنتی اسکالانت مشغول به فعالیت تخصصی میباشند. از نمونه ی اولیه ی تولیدی این شرکت با حضور مدیرعامل محترم سازمان منطقه ی آزادقشم، مدیرعامل محترم شرکت آب و برق و تاسیسات قشم، مدیر محترم سازمان استاندارد قشم. ریاست محترم مرکز رشد قشم رونمایی شد. هم‌اکنون کارگاه تولیدی این شرکت نیز در حال تجهیز میباشد.