سبزاندیشان توسعه پایدار قشم


در زمینه جداسازی آب خاکستری فعالیت دارد.