طراحی عملی - نظرات کاربران

طراحی لازم نیست پیچیده، ترسناک و یا هزینه بر باشد. طراحی اولیه ایده تنها یک هدف را دنبال می کند: کمک صاحبین ایده در درک کاربران. به همین منظور، طراحی فراتر از لوگو و ترکیب و به معنای دریافت نظرات کاربران می باشد. 

هر راه حل موفقی نیازی را پاسخ می دهد. بنابراین دریافت نظرات کاربران مستلزم وجود هدفی شفاف است. این فرایند درخصوص لزوم تایید فرضیه و درک شما از نیازهای کاربران و محصول شما به عنوان راه حل می باشد. 

واقعیت این است که کاربر و مشتری گاهی مواقع متفاوت هستند. بنابراین شخصی که نظرش را جویا می شوید می بایست برای شما فردی نا آشنا باشد. به نحوی برنامه ریزی کنید که دریافت نظرات رو در رو و در محیطی صورت پذیرد که مشکل نمود دارد، و یا از راه حل ابداعی شما استفاده می شود. اگر برای این کار نیاز به انجام سفر دارید، این کار را انجام دهید. اغلب می توانید در هر مکان چندین جلسه را طراحی نمایید. 

دریافت نظرات کاربران نقطه مقابل فرایند فروش است و نقش شما در آن تنها شنونده بودن است. بنابراین هرچه کمتر صحبت کنید بیشتر می آموزید. کاربران زمانی که اطمینان حاصل کنند نظراتشان شنیده می شود باارزش ترین اطلاعات را با شما درمیان خواهند گذاشت. 


چاپ   ایمیل

مطالب مرتبط