پذیرش

برخی تصور می کنند برای شروع خیلی زود هست و هنوز نمونه کاربردی کاملی ندارند، برخی دیگر فکر می کنند برای شروع خیلی دیر شده است. درخواست جذب و پذیرش برخی پیشتر رد شده، برای ایده خود تلاش کرده اند و موفق نشده اند و حال گمان دارند ارزش دوباره امتحان کردن را ندارد.

اگر فکر می کنید خیلی زود هست، احتمالا اینگونه نیست. سوالات ما در زمان پذیرش درخصوص مواردی است که در مراحل اولیه شروع شرکت نوپا می بایست به آنها فکر کنید. این سوالات به شما کمک می کنند ایده های مرتبط با شرکت درحال تشکیل خود را شکل دهید. سوالات در زمینه مواردی هستند که فارغ از اینکه قصد پذیرش در مرکز را داشته باشید یا نه می بایست خود به آنها پاسخ دهید. به جای اینکه زمان خود را صرف فکر کردن به این موضوع کنید که آیا شرکت شما به بلوغ کافی رسده است یا نه، بی درنگ درخواست پذیرش خود را ارسال کنید. 

اگر نگران هستید که خیلی دیر شده باشد، مرکز رشد واحدهای فناوری با رویکرد بین المللی قشم مناسب کارآفرینان با چشم انداز بلندپروازانه در موضوعات غیر معمول است. ما دوست دار شرکت هایی هستیم که درصورت رد شدن درخواستشان مجدد تلاش می کنند. چرا که این موضوع نشانگر پیشرفت قابل توجه آنهاست.


چاپ   ایمیل

مطالب مرتبط