نشریه

ایده ای ندارید؟

ایده ای ندارید؟

مرکز بین المللی رشد قشم برای کسانی که هنوز ایده ای ندارند، برنامه های کاربردی جداگانه ای درنظر دارد.

 

بنابراین اگر تنها چیزی که شما را از راه اندازی شرکت نوپا باز می دارد نداشتن ایده است، دیگر هیچ چیز مانع شما نیست. مرکز بین المللی رشد قشم به شما کمک خواهد کرد ایده ای نو ارائه دهید. 

مطالب مرتبط