درباره ما

با توجه به اهمیت موضوع حمایت از ایده ها و شرکت های دانش بنیان، کارآفرینی و توسعه اقتصادی مبتنی بر دانش و به پیشنهاد سازمان منطقه آزاد قشم، مرکز رشد بین المللی قشم از سال 1384 تحت نظارت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به عنوان یکی از واحدهای زیرمجموعه سازمان منطقه آزاد فعالیت خود را آغاز نمود. این مرکز از مرداد ماه سال 1397 تحت عنوان مرکز رشد واحدهای فناوری با رویکرد فعالیت بین المللی و با موضوع ارائه خدمات مشاوره، مدیریت، پشتیبانی، آزمایشگاهی، آموزشی و سایر عملیات مرتبط به واحدهای مبتنی بر دانش و فناوری مشغول به فعالیت می باشد.
مرکز بین المللی رشد قشم
نشریه
سازمان منطقه آزاد قشم
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری