واحدهای مستقر

پژوهشسرای دانش آموزی جوان قشم

پژوهش سرای دانش آموزی جوان، مرکزی علمی - پژوهشی هستند که زیر نظر آموزش و پرورش و به منظور شناسایی و فراهم آوردن زمینه رشد و هدایت استعدادها و پرورش خلاقیت های فردی و گروهی دانش آموزان و گسترش فرهنگ مطالعه، تحقیق و پژوهش در بین آنان، درسال 1395 تاسیس شده است. ودرحال حاضر باحمایت های همه جانبه مدیریت محترم مرکزبین المللی رشد قشم درمحل مرکز رشد قشم در حال فعالیت می باشد

حمایت مالی و معنوی از دانش آموزان برای حضور در جشنواره ها و برنامه های علمی و پژوهشی داخلی و خارجی، آزمایش و تجربه ایده های پژوهشی دانش آموزی، حمایت از کاربست و تولید ایده ها و یافته های علمی و پژوهشی و تجاری سازی آنها و تعامل اثر بخش پارک های علم و فناوری و مراکز رشد، از دیگر فعالیت های پژوهش سراهای دانش آموزی به شمار می رود.

پژوهش سراهای دانش آموزی در چارچوب اهداف و وظایف آموزش و پرورش و در زمینه های علمی - پژوهشی و آموزشی از جمله آموزش روش های مبتنی بر پژوهش، طراحی و انجام پروژه های تحقیقی، پژوهشی و فناوری دانش آموزی و برگزاری جشنواره ها و مسابقات علمی و پژوهشی و فناوری، تشکیل انجمن های علمی، برگزاری دوره ها و کارگاههای آموزشی و عملی در رشته های متنوع فعالیت دارند.

پژوهشسرای دانش آموزی جوان قشم

موسس

پژوهش سرای دانش آموزی جوان قشم