امور شرکت ها

یکی از رسالتهای اصلی مرکز بین المللی رشد قشم کمک به ایجاد و شکل گیری واحدها و موسسات تحقیقاتی و فناوری است که نقش حلقه واسط در نظام تولید علم تا ارائه محصول به بازار را ایفا می نمایند. پذیرش در مرکز رشد قشم در دو سطح رشد مقدماتی (پیش انکوباتوری) و رشد (انکوباتوری) می باشد. در حال حاضر 26 واحد فناوری شامل شرکت یا موسسه های خصوصی و نوپا، هسته های فناوری رشد مقدماتی و واحد های تحقیق و توسعه در این مرکز مستقر می باشد. پذیرش واحد های فناوری بر اساس سه معیار زیر انجام می پذیرد:

  • ایده محوری دانش محور
  • تیم کاری
  • برنامه کاری

  • خواهشمند است دفترچه راهنمای پذیرش و استقرار و مراحل استقرار در مرکز بین المللی رشد را مطالعه نموده و فرم تکمیل شده پذیرش و استقرار را حضوری و یا از طریق پست الکترونیک تحویل نمایید.